Information Technology Section [ 07/05/2008 ]

 เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ณ ห้องประชุมเทพมงคลมุนี หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พระมหาสมจินต์ สมฺมาปญฺโญ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานฯ จัดกิจกรรมนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของสหประชาชาติ ประจำปี ๒๕๕๑ ซึ่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้รับมอบหมายจากมหาเถรสมาคมและรัฐบาลให้รับผิดชอบพิธีฉลองวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของสหประชาชาติ ประจำปี ๒๕๕๑ ระหว่างวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก และหอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
         พระมหาสมจินต์ สมฺมาปญฺโญ กล่าวว่า "ในปี ๒๕๕๑ จะมีประมุขสงฆ์ ผู้นำประเทศ ผู้นำศาสนา นักปราชญ์ จากในประเทศและต่างประเทศ เข้าร่วมประชุม รวมจำนวนไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ รูป/คน ถือว่าเป็นงานใหญ่ที่ทางมหาวิทยาลัยได้รับมอบหมายจากพระเถระผู้ใหญ่และรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้ ฯพณฯ นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี ได้ตอบรับที่จะมากล่าวสุนทรพจน์ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. มีสมเด็จพระสังฆราช ประมุขสงฆ์ นักปราชญ์ที่มีชื่อเสียง เข้าร่วมประชุม จำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่หอประชุมพุทธมณฑล จะมีคณะสงฆ์จากจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดใกล้เคียงกว่า ๖๐๐ รูป จะเดินทางมาร่วมงาน ซึ่งได้ตอบรับเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยพร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และถือว่าเป็นเกียรติของชาว มจร. อีกด้วย"