Ven. PhramahaSrithon Sukkhes, Director of Information Technology Division [ 20/05/2008 ]

          วันนี้ (๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑) เวลา ๑๐.๐๐ น. ฯพณฯ นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน เปิดการประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของสหประชาชาติ ณ หอประชุมใหญ่สหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร
          ในโอกาสนี้ ฯพณฯ นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ตอนหนึ่งว่า "วันวิสาขบูชาถือเป็นวันที่มีความสำคัญยิ่งชาวโลก สหประชาชาติ จึงยกเป็นวันสำคัญของสหประชาติ วันวิสาขบูชา เป็นวันที่มีเหตุการณ์เกิดพร้อมกัน ๓ อย่างคือ เป็นวันคล้ายกับวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ  ตรัส และปรินิพพานอยากให้พี่น้องประชาชนชาวไทย ได้รำลึกถึงคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะคำสอนในเรื่องอริยสัจ ๔ คือ ทุกข์ สมุทรทัย นิโรธ มรรค โดยส่วนตัวแล้วได้นำหลักธรรมคำสอนมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน และใช้ในทางการเมือง โดยเฉพาะการวิเคราะห์หาสาเหตุที่ให้เกิดความทุกข์ และหาทางแก้ไขปัญหา เช่น การสร้างถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร จึงชวนเชิญชาวพุทธทั่วโลก ได้ศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้า และคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ และการรักษาศีล ๕ ข้อให้สมบูรณ์ ไม่ใช้สักว่าแต่ว่าท้องจำข้อศีล ๕ ได้เท่านั้น"
          นายชูศักดิ์  ศิรินิล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “คุยนอกทำเนียบกับทีมโฆษกรัฐบาล”  ถึงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลกว่า  วันวิสาขบูชาถือว่าวันเป็นสำคัญที่สหประชาชาติได้ประกาศเป็นวันสำคัญสากลของโลก ซึ่งรัฐบาลได้จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาในวันวิสาขบูชา ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๑ บริเวณพุทธมณฑล  โดยภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการด้านต่าง ๆ  เช่น พุทธประวัติ ในหลวงกับพระพุทธศาสนา เป็นต้น รวมทั้งมีการแสดงแสงสีเสียงชุด “ม่านน้ำวิสาขพุทธบารมี”  จึงขอเชิญชวนประชาชนไปร่วมงานดังกล่าว   อย่างไรก็ตาม วันนี้เราต้องยอมรับว่าในสังคมยุคปัจจุบันทำให้เด็กและเยาวชนต้องห่างไกลศาสนามากขึ้น  รัฐบาลจึงพยายามที่จะดึงเด็กและเยาวชนให้เข้าใกล้ศาสนา  ด้วยการร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมการต่าง ๆ   เช่น การอบรมโครงการสร้างพระนักเทศน์  การออกสปอตวิทยุและโทรทัศน์เกี่ยวหลักศาสนาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาสังคม