ชุมนุมพุทธศาสนิกชน วิสาขบูชาโลก จีน-ลาว-เวียดนาม ปฏิบัติธรรมที่พุทธมณฑล
mcu information [ 12/05/2006 ]

วิสาขบูชาปีนี้ 2549 ตรงกับวันที่ 12 พฤษภาคม เป็นวันสำคัญยิ่งของพุทธศาสนิกชน หรือผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ

สหประชาชาติเองก็เห็นความสำคัญ ประกาศให้ วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญของโลก

ประเทศไทยได้ชื่อเป็น *ศูนย์กลางของพระพุทธศาสนา* และมีศาสนาพุทธ เป็นศาสนาประจำชาติ วันวิสาขบูชาปีนี้ จึงมีการจัดอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา

ความสำคัญของวันวิสขาบูชา คือเป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นวันที่พุทธศาสนิกชนทั่วโลก ได้ระลึกถึงพระพุทธองค์ ซึ่งทรงเป็นผู้ชี้ทางสว่างให้กับชีวิตมนุษย์ ไม่ให้หลงติดอยู่กับกิเลส ให้หลุดพ้นจากพันธนาการของความทุกข์

หลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ ถ้าใครนำไปปฏิบัติจะรู้แจ้งเห็นจริงด้วยตนเอง และทุกคนสามารถนำไปปฏิบัติได้โดยไม่เลือกชั้น วรรณะ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ได้จัดงานวันวิสาขบูชาโลกขึ้น ที่พุทธมณฑล โดยปีนี้พิเศษและยิ่งใหญ่กว่าทุกปี เนื่องจากตรงกับปีมหามงคลเฉลิมฉลองครองราชย์ครบ 60 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงมีพุทธศาสนิกชนจากทั่วโลกเดินทางมาร่วมงานจาก 45 ประเทศ อาทิ ศรีลังกา พม่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เวียดนาม อินเดีย สาธารณรัฐประชาชนจีน และไต้หวัน โดยเฉพาะประเทศลาวนั้น เพิ่งจะมีโอกาสเข้าร่วมงานนี้เป็นครั้งแรก สืบเนื่องมาจากเหตุผลด้านการเมือง

พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) อธิการบดี มจร. ประธานดำเนินการจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ วันวิสาขบูชาโลก เล่าถึงการจัดงานครั้งพิเศษนี้ว่า จัดมาแล้วหลายครั้งแล้ว แต่ครั้งนี้ยิ่งใหญ่ที่สุด โดยมีชาวพุทธจาก 45 ประเทศ จำนวนกว่า 1,500 คน มาร่วมจนหอประชุมที่พุทธมณฑลแออัดเบียดแน่นไปหมด

"ผู้ที่มามีตั้งแต่ระดับพระสังฆราช ระดับมหานายะกะ (เจ้าคณะต่างๆ) สาเหตุที่ผู้นำศาสนาจากต่างประเทศมามากครั้งนี้ก็เพื่อร่วมเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีของในหลวง โดยมีความตั้งใจจะสวดมนต์ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่วัดพระแก้ว และถือว่าครั้งนี้เป็นเรื่องที่พิเศษในการจัดงานการประชุม เป็นการชุมนุมครั้งใหญ่ที่สุดที่เคยมีมา"

พระธรรมโกศาจารย์บอกว่า มีการพูดถึงกันว่า 2500 ปีที่ผ่านมา ในประเทศอินเดียมีหลากหลายศาสนา แต่ทุกวันนี้เหลือศาสนาเดียวคือ "ศาสนาพุทธ" ที่ออกไปถึงระดับนานาชาติ ทำให้เกิดความเป็นนานาชาติข้ามพรมแดน คือสามารถประชุมนานาชาติเช่นนี้ได้

ศาสนาที่เกิดขึ้นในสมัยเดียวกับพุทธศาสนานั้น สังเกตได้ว่าบางศาสนายังอยู่ แต่ไม่มีความเป็นนานาชาติ

งานวันวิสาขบูชาโลก ที่พุทธมณฑล ตำบลศาลายา จังหวัดนครปฐม มีหลายประเทศนำนิทรรศการที่น่าสนใจมาจัดแสดง เช่น ประเทศศรีลังกา นำเรื่องราวพุทธศาสนาของศรีลังกาที่เกี่ยวกับพระบรมสารีริกธาตุ และการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม "กลองเตกาฮีล่า" มาแสดง

วัดเส้าหลิน จากประเทศจีน นำกระบวนการฝึกกำลังภายในของวัดเส้าหลินที่เคยเห็นในหนังและได้ยินในตำนาน มาสาธิตและแสดงให้ชมกันจะๆ เกี่ยวข้องกับเรื่องของจิตและสมาธิ

ส่วนประเทศเวียดนาม มีการสวดในแบบฉบับของเวียดนามมาสวดอำนวยพรแก่ผู้เข้าร่วมประชุม


การประชุมครั้งนี้ถือว่าพุทธมณฑลเป็นศูนย์กลางของศาสนาของโลก และเป็นการจัดงานในแบบนำร่อง เพื่อจะสามารถจัดได้อีกในปีต่อๆ ไป

"การจัดงานครั้งนี้สิ่งแรกที่เห็นได้ชัดเจนคือ ความรู้จักปรองดองและมีความสามัคคีกัน เพราะว่ามาแล้วได้เรียนรู้และติดต่อกัน แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน ช่วยให้เกิดกระแสเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา รวมทั้งได้ปะทะสังสรรค์พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติ และสร้างเครือข่าย ร่วมฉลองในวันวิสาขบูชาเพื่อเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน"

พระธรรมโกศาจารย์บอกอีกว่า ที่ผ่านมาไม่เคยฉลองร่วมกัน เถรวาท มหายาน วัชรยาน ไม่เคยมารวมกัน แต่ครั้งนี้เถรวาท มหายาน วัชรยาน ได้มาพบปะพร้อมกัน และร่วมถวายพระพรในหลวงที่เมืองไทย

"การประชุมครั้งนี้มีการออกแถลงการณ์ร่วมกันว่าจะทำอะไรบ้าง ส่วนเรื่องที่พูดคุยจะพิมพ์ออกมาเป็นเล่ม ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ โดยจะพิมพ์เผยแพร่หลากหลายภาษา ขณะนี้พระพุทธศาสนานับว่ามีอนาคตที่สดใส ตัวอย่างในประเทศจีน มีการจัดประชุมชาวพุทธโลกที่ผ่านมาก็ทำให้คนในประเทศจีนหันมานับถือพุทธศาสนา คนจีนสนใจพุทธศาสนา ต่อไปคนในประเทศจีนก็จะมานับถือศาสนาพุทธกันมากขึ้น ทำให้พุทธศาสนาเข้มแข็ง"

ส่วนที่มีการพูดว่า "บุดดีสท์ ล็อบบี้" (Buddist Lobby) พระธรรมโกศาจารย์อธิบายว่า คือชาวพุทธเกิดการรวมตัวกันเป็นพลัง และหาเสียงเพื่อก่อให้เกิดพลังสันติภาพ อีกทั้งมีการสนับสนุนให้คนเอเชียได้เป็นเลขาธิการสหประชาชาติ

ไม่เฉพาะแต่เรื่องของการเผยแผ่ระหว่างคนในประเทศเอเชียด้วยกันเท่านั้น แต่ในซีกตะวันตก มีคนฝรั่งเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนามากมาย ทำให้พุทธศาสนามีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในโลกตะวันตก

"ท่านสุเมโท" พระหนุ่มวัยเกือบสี่สิบจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งมาร่วมประชุมด้วย เล่าว่าเมื่อ 40-50 ปีที่ผ่านมา ที่สหรัฐอเมริกา แถบแคลิฟอร์เนีย จะหาอาจารย์สอนกรรมฐานสักคนก็หาไม่ได้ ต้องบินมาบวชและเรียนกรรมฐานที่เมืองไทย แต่ปัจจุบันมีการสอนกรรมฐานทุกหนทุกแห่งในสหรัฐแล้ว

"การที่บอกว่า พุทธศาสนานำไปสู่สันติภาพโลกได้ ก็คือการส่งพระภิกษุไปสอนวิชากรรมฐาน เพราะวิชากรรมฐานก่อให้เกิดความสงบสุข และทั่วโลกรู้จัก แม้แต่หลักจิตวิทยาก็นำเรื่องเกี่ยวกับสตินี้ไปแก้ปัญหาชีวิต คือจิตวิเคราะห์ หรือสติปัฐฐาน โดยมีการจัดตั้งสำนักจิตวิทยาขึ้นมา"

พระสุเมโทพูดถึงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า คำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีธรรมะดีมีคุณค่า แต่คนยังไม่เห็นคุณค่าของธรรมะ พระพุทธศาสนายังต้องการนำวิธีการเผยแผ่ศาสนาสมัยใหม่เข้าไปใช้ โดยการใช้สื่อเทคโนโลยีใหม่ต่างๆ และนำมาปรับปรุงใหม่ให้โดนใจคนรุ่นใหม่

ด้าน "พระติช กวง บา" ผู้ก่อตั้งและเจ้าอาวาสวัดวันฮานกูเย็นเตียวยู เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เล่าว่า เป็นคนเวียดนาม แต่อพยพจากประเทศเวียดนามใต้ ปี ค.ศ.1983 ตอนนั้นเกิดสงครามกลางเมือง ประเทศถูกแบ่งแยกออกเป็นสองฝ่าย คือฝ่ายเหนือและฝ่ายใต้ คอมมิวนิสต์ทำลายศาสนาพุทธ เลยต้องอพยพหนีพร้อมคนอื่นๆ จากประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และฮ่องกง จำนวนหลายแสนคน ไปอยู่ที่เมืองซิดนีย์

เมื่อพุทธศาสนิกชนไปอยู่รวมกันมากๆ เลยจัดตั้งชุมชนและตั้งสถานปฏิบัติธรรมขึ้น เวลานี้มีวัดถึง 250 แห่ง ในออสเตรเลีย เป็นจุดศูนย์รวมของชาวพุทธ ส่วนในประเทศเวียดนามก็ได้เปิดกว้างมากขึ้นให้ประชาชนนับถือศาสนาอะไรก็ได้ ชาวพุทธในออสเตรเลียจึงติดต่อกับชาวพุทธในเวียดนามได้อย่างเสรี ได้แลกเปลี่ยนความคิดในการธำรงพุทธศาสนาให้ยืนยาวต่อไป

"ที่อาตมามาร่วมงานครั้งนี้เพื่อรำลึกถึงพระเมตตาของพระพุทธองค์ที่ทรงมีกับมวลมนุษย์ ผมได้นำพิธีกรรมของพระเวียดนามมาให้พุทธศาสนิกชนในไทยได้ดูด้วย แม้ประเทศเวียดนามจะปกครองด้วยระบบสังคมนิยม แต่ได้เปิดเสรีในการนับถือศาสนาให้กับคนในประเทศ"

"สำหรับพิธีการที่นำมาสวดเพื่อสันติภาพของโลกนั้น ได้สวดขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระสุขภาพพลามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยืนยาวหมื่นๆ ปี และอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่เสียชีวิตในสงครามและเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิ"

เสียงสนทนาบทสุดท้ายของพระติช กวง บา บอกว่า ในวันวิสาขบูชาโลก "อาตมาอยากให้หยุดการต่อสู้ หยุดการทำลายล้าง คอร์รัปชั่น และให้รักกันไว้มากๆ และขอให้เยาวชนอย่าไปหลงในสิ่งมอมเมาต่างๆ ตามกระแสสังคม หันหน้ามาเข้าวัดฟังธรรม นั่งสมาธิ สงบจิตใจ และพุทธศาสนาในประเทศไทยนี้ดีอยู่แล้ว ขอให้คนไทยรักษาไว้ให้ดี"

พระอะกูระติเย นันทะ นายะกะ เถโร (Akuratiye Nanda Nayaka Thero) จากประเทศศรีลังกา เป็นสงฆ์อีกรูปที่พูดถึงพระพุทธศาสนา โดยกล่าวว่า พุทธศาสนาในศรีลังกามีมานานกว่า 2500 ปี ประชากรส่วนใหญ่ในศรีลังกานับถือศาสนาพุทธ มีพระสงฆ์กว่า 40,000 รูป และวัดมากถึง 12,000 แห่ง ประชากร 20 ล้านคน หรือประมาณ 70% นับถือศาสนาพุทธ

"พุทธศาสนามีความสำคัญมากในศรีลังกา รัฐบาลให้ความดูแลศาสนาพุทธมาตลอด วิสาขบูชาถือเป็นวันหยุดประจำชาติของศรีลังกา ในแต่ละเดือนจะมีวันพระจันทร์เต็มดวง ซึ่งวันนั้นจะเป็นวันหยุด

ปีนี้เป็นปีที่ 2550 (ศรีลังกาไม่ได้นับปีใหม่ตามหลักสากล) เพราะฉะนั้นจึงถือเป็นปีที่พิเศษสำหรับศาสนาพุทธในศรีลังกา เราได้เฉลิมฉลองวาระนี้อย่างยิ่งใหญ่ โดยถือเป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองพุทธศาสนา ซึ่งจะมีไปจนถึงวันที่ 1 เมษายน ปีหน้า"

อย่างไรก็ดี เมื่อโลกมีการเปลี่ยนแปลง พระพุทธศาสนาในศรีลังกาก็เปลี่ยนแปลงไปบ้าง โดยพระสงฆ์ในปัจจุบันค่อนข้างสมัยใหม่ ศึกษาภาษาตะวันตกมากขึ้น เข้าเรียนในมหาวิทยาลัย

"ผู้คนเลยคิดว่าพระสงฆ์ไม่เหมือนสมัยก่อนแล้ว แต่เมื่อพระสงฆ์เหล่านี้มีพรรษามากขึ้นก็จะเหมือนกับพระอาวุโสอย่างที่ผู้คนคุ้นเคย"

ประเทศศรีลังกากับไทยมีความสัมพันธ์ทางพุทธศาสนาอย่างใกล้ชิดมานาน และเชื่อในวิถีทางเดียวกันในพุทธศาสนา เหมือนครอบครัวเดียวกัน เมื่อมีการก่อตั้งพุทธศาสนาในไทย ทางศรีลังกาก็ให้การสนับสนุน

"วัฒนธรรมของศรีลังกามีความใกล้ชิดกับศาสนาพุทธอย่างมากจนแยกไม่ออก อย่างการเต้นรำของศรีลังกา ก็เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธ เป็นการเต้นรำเพื่อบูชาพระธาตุเขี้ยวแก้ว ที่เมืองแคนดี้ ซึ่งจะเปิดให้สักการะบูชาเพียงครั้งเดียวในหนึ่งปี คือในเดือนสิงหาคม ซึ่งปีนี้ทางศรีลังกาได้เชิญสมเด็จพระสังฆราช และพระเถระชั้นผู้ใหญ่ของไทยเข้าร่วมด้วย"

พระญาณอิสสระ หัวหน้าคณะสงฆ์ ประเทศพม่า เล่าให้ฟังว่า พุทธศาสนาหยั่งรากลงในพม่านับเป็นพันปีมาแล้ว ตอนนี้ในพม่ามีพระสงฆ์ราว 400,000 รูป ในเกือบจะทุกเมืองของพม่า จะมีศูนย์การศึกษาทางพุทธศาสนาตั้งอยู่ รวมถึงมีศูนย์การทำสมาธิ (Meditation Center) อยู่ในเกือบจะทุกเมือง ดังนั้น จึงพูดได้ว่าพุทธศาสนาในพม่ายังคงรุ่งเรืองอยู่ ประชากร 90% ของพม่านับถือศาสนาพุทธ (ประชากรพม่ามีเกือบ 50 ล้านคน) พม่ามีการสอบท่องจำพระไตรปิฎกเป็นภาษาบาลีด้วย ซึ่งประเทศอื่นไม่มี

พระญาณอิสสระบอกด้วยว่า ที่พม่ามีกระทรวงศาสนา อยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาล เพราะฉะนั้นจึงบอกได้ว่า รัฐบาลมีส่วนสำคัญมากในการดูแลและสนับสนุนพุทธศาสนา แต่ละปีรัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณมาดูแลทางด้านพุทธศาสนาราวๆ 30 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนงบประมาณทั้งหมด และรัฐบาลยังได้สร้างมหาวิทยาลัยทางพุทธศาสนาขึ้น 3 แห่ง อยู่ที่มัณฑะเลย์ และย่างกุ้ง ซึ่งไม่ได้รับเฉพาะผู้เรียนชาวพม่าเท่านั้น แต่คนจากประเทศอื่นก็สามารถเข้าไปเรียนได้

"พม่าให้ความสำคัญกับการประชุมครั้งนี้มาก และพม่ากับไทยก็มีความสัมพันธ์ทางพุทธศาสนากันมานานแล้ว ในอนาคตทางพม่าจะจัดงานพุทธศาสนาในระดับนานาชาติอีกด้วย"

การจัดงานวิสาขบูชาโลก นอกจากจะมีความสำคัญ ดังเช่นพระเถระผู้ใหญ่จากนานาประเทศกล่าวมาแล้ว อีกประการ คือการร่วมชุมนุมของพุทธศาสนิกชนทั่วโลกครั้งนี้ ย่อมแสดงให้เห็นว่าศาสนาพุทธนั้นมีความสำคัญต่อโลกมนุษย์

ดังพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้พระราชทานว่า

"วันวิสาขบูชา อันเป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน เป็นวันสำคัญของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก ย่อมแสดงให้เห็นว่า พุทธศาสนิกชน ล้วนแต่เป็นคนที่มีคุณค่าต่อโลกมนุษย์ เพราะหลักธรรมคำสอนของพระบรมศาสดา ล้วนแต่สั่งสอนให้พุทธศาสนิกชน เป็นคนดี ไม่เบียดเบียนเพื่อนร่วมโลก รู้จักเสียสละด้วยการทำทาน เป็นผู้มีศีลมีธรรมมีความเมตตา กรุณา เว้นจากการกระทำบาป ชั่วทั้งปวง จนเป็นที่ยอมรับของชาวโลกโดยทั่วไป"

สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

รัฐบาลไทยได้สนับสนุนส่วนราชการ คณะสงฆ์ ภาคเอกชน และประชาชน จัดงานร่วมกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ดังนี้

"พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ" อัญเชิญจากพระบรมมหาราชวัง ยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงให้ประชาชนสักการะ และนำกลับพระบรมมหาราชวังวันที่ 12 พฤษภาคม เวลา 21.00 น.

"นิทรรศการวิสาขบูชา : วันสันติภาพของโลก" จัดที่อาคารพิพิธภัณฑ์ทางพระพุทธศาสนา ที่พุทธมณฑล

"การแสดงนิทรรศการแสง สี เสียง" โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่ท้องสนามหลวง

"การแสดงนิทรรศการแสง สี เสียง" โดยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่อาคารพิพิธภัณฑ์ทางพระพุทธศาสนา ที่พุทธมณฑล

"การแสดงทางวัฒนธรรม" และ "นิทรรศการนานาชาติ" ของประเทศต่างๆ เช่น ศรีลังกา จีน เวียดนาม ที่หอประชุมพุทธมณฑล นครปฐม

ที่มาของข้อมูล : http://www.matichon.co.th/matichon/matichon_detail.php?s_tag=01pra01120549&day=2006/05/12