มจร เตรียมจัดงานวิสาขบูชาโลกและเฉลิมพระเกียรติในหลวง ปี ๒๕๕๐
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ [ 31/07/2006 ]

vesak50เมื่อวันที่ ๒๙-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๙ พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ศาสตราจารย์, อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้นัดประชุมผู้เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ เพื่อกำหนดแนวทางและแผนการดำเนินการจัดกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมายุ ๘๐ พรรษาในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ณ ห้องประชุม ๒๐๕ อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร

      ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากการจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี ๒๕๔๙ เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๙ ที่ประชุมชาวพุทธนานาชาติได้ลงนามในแถลงการณ์ร่วม จำนวน ๑๓ ข้อ และหนึ่งใน ๑๓ ข้อ ให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นสำนักงานเลขาธิการนานาชาติและเตรียมการจัดกิจกรรมเนื่องในวิสาขบูชาโลกประจำปี ๒๕๕๐ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม