เปลี่ยนภาษา : Thai Language English Language
PROGRAM VENUE CONFERENCE SYMPOSIUM CULTURE AND ARTS

 
 
        ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ด้านพระพุทธศาสนา
 

วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐
สถานที่ ห้องประชุมสหประชาชาติ ห้อง บี ชั้นที่ ๑

พิธีกร : ๑. พระปัญญาวโร (บุดดาเน็ต, ประเทศออสเตรเลีย)
           ๒. นายประวินท์ ภาลิสเสน

ผู้อภิปรายกลุ่ม
๑. สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บทความทางวิชาการ
๑. โครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ด้านพระพุทธศาสนา
๒. อนาคตของพระพุทธศาสนา บนโลกอินเตอร์เน็ต
๓. ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

เอกสารนำเสนอกลุ่มห้องสมุดอีเล็กทรอนิกส์ ด้านพระพุทธศาสนา

 

 
Office of Natinal Buddhism Department of Religious Affairs The Government Public relations Department Mahachulalongkornrajavidyalaya University TRUE Visions