เปลี่ยนภาษา : Thai Language English Language
PROGRAM VENUE CONFERENCE SYMPOSIUM CULTURE AND ARTS
 

คำกล่าวขอบคุณ โดย พระธรรมโกศาจารย์ Thailand
นายกรัฐมนตรี กล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยพุทธศาสนาโลก Thailand
พระดำรัส พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ Thailand
สาส์น สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก Thailand
สาส์น พระสังฆราช ธรรมเสน มหาเถระ Bangladesh
สาส์น สมเด็จพระพุฒาจารย์ Thailand
สาส์น สมเด็จพระสังฆราช บัวครี แห่งธรรมยุติกนิกาย Cambodia
คำกล่าวถวายรายงานการประชุมชาวพุทธนานาชาติ ต่อ สมเด็จพระพุฒาจารย์ Thailand
สาส์น ฯพณฯ บัน คี มูน United Nations
สาส์น พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ Thailand
สาส์น ประธานาธิบดี มหินท ราชปักษ์ Sri Lanka
สาส์น นาย หงวน ทาน ดุง Vietnam
คํากลาวถวายรายงานการปิดประชุมชาวพุทธนานาชาติ โดยพระธรรมโกศาจารย์ Thailand
สาสน์ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ Thailand
สาสน์ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ Thailand
สาส์น สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ Thailand
สาส์น สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ Thailand
สาส์น สมเด็จพระญาณวโรดม Thailand
สาส์น พระวิสุทธาธิบดี Thailand
สาส์น พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ Thailand
สาส์น พระสาสนโสภณ Thailand
สาส์น พระพรหมเมธี Thailand
สาส์น พระพรหมมุนี Thailand
สาส์น พระพรหมเวที Thailand
สาส์ส พระพรหมวชิรญาณ Thailand
สาส์น พระพรหมเมธาจารย์ Thailand
สาส์น พระพรหมโมลี Thailand
สาส์น พระธรรมกิตติเมธี Thailand
สาส์น พระเทพดิลก Thailand
สาส์น พระนอริตะเกะ ชุนัน Japan
สาส์น พระเงิน ธรรมรงค์บุญ Lao P.D.R.
สาส์น พระ ติช ตริ ตินห์ Vietnam
สาส์น พระธรรมจารย์ จิ้งซิน Chinese Taipei
สาส์น พระเทพปริยัติวิมล Thailand
สาส์น นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม Thailand
สาส์น รองศาสตราจารย์ ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ Thailand
สาส์น คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ Thailand
สาส์น นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน Thailand
สาส์น นายปรีชา กันธิยะ Thailand
สาส์น นางจุฬารัตน์ บุณยากร Thailand
สาส์น นายแผน วรรณเมธี Thailand
สาส์น นายอนุรุธ ว่องวานิช Thailand
สาส์น นายณัฐพัชร์ อินทุภูติ Thailand
สาส์น พระ ดร.ที. ธรรมรัตนะ France
สาส์น ภิกขุ นันทิเสนะ Mexico
สาส์น พระ เซก ควัง ผิง Singapore
สาส์น พระ เชอร์ริ่ง ทอนดับ India
สาส์น พระ แด ซุง Korea
สาส์น ภิกขุ ที. อริยวังสะ Kenya
สาส์น ทิค ควง บา มหาเถระ Australia
สาส์น พระ วิมลมหาเถระ Kenya
สาส์น MR Goh Seng Chai Malaysia
สาส์น Venerable B Sri Saranankara Nayaka Maha Thero Malaysia


 
Office of Natinal Buddhism Department of Religious Affairs The Government Public relations Department Mahachulalongkornrajavidyalaya University TRUE Visions