เปลี่ยนภาษา : Thai Language English Language
PROGRAM VENUE CONFERENCE SYMPOSIUM CULTURE AND ARTS

 
พุทธมณฑล
อุทยานชาวพุทธ ในอำเภอพุทธมณฑล
Buddhamontho
พุทธมณฑล เป็นพุทธสถาน ในอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของกรุงเทพฯ จุดเด่นคือพระพุทธเจ้า ปางลีลา สูง ๑๕.๘๗ เมตร (๕๒ ฟุต) ซึ่งถือว่า เป็นพระพุทธรูปยืนที่สูงที่สุดในโลก

พุทธอุทยานนี้สร้างขึ้น ในปี พ.ศ. ๒๕๐๐ (ค.ศ. ๑๙๕๗) ตามแนวคิดของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี จอมพล ป พิบูลสงคราม พุทธอุทยานมีเนื้อที่ประมาณ ๔๐ เฮกตาร์ หรือเท่าหน่วยนับของไทย ๒๕๐๐ ไร่ การก่อสร้างเริ่มขึ้น เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ (ค.ศ.๑๙๕๕) และทำพิธีเปิดในวันวิสาขบูชาในปีพุทธศักราช ๒๕๐๐ (ตรงกับวันที่ ๑๓ พฤษภาคม)

หลังจากหยุดการก่อสร้างในระยะหนึ่ง อุทยาน ก็เริ่มดำเนินการสร้างจนแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ (ค.ศ. ๑๙๘๗) โดยมีสิ่งที่น่าจดจำอย่างยิ่ง คือ ได้มีการสร้างพระพุทธรูปองค์พระประธาน ซึ่งออกแบบโดยศาสตราจารย์ ศิลป์ พีรศรี ในปี พ.ศ. ๒๔๙๘ (ค.ศ. ๑๙๕๕) และทำการหล่อในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ (ค.ศ. ๑๙๘๑) พระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานนามว่า พระศรีศากยทศพลญาณ ประทานพุทธมณฑลสุทรรศน์ พระพุทธรูปตั้งอยู่ตรงกลางของพุทธอุทยานรอบๆ พระพุทธรูป มีสิ่งก่อสร้างที่ระลึกถึงสังเวชนียสถานสำคัญ ๔ แห่ง ในพุทธประวัติ ได้แก่ สถานที่ประสูติ ซึ่งมีดอกบัว ๗ ดอกเป็นสัญลักษณ์ สถานที่ตรัสรู้ภายต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่แสดงปฐมเทศนาและสถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพาน และยังมีอาคารที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งคือ วิหารหินอ่อน ซึ่งเป็นสถานที่บรรจุพระไตรปิฎก สลักบนแผ่นหินอ่อน ทั้งหมด ๑,๔๑๘ แผ่น

กิจกรรมที่พุทธมณฑล
- สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช ประกอบ พิธีเปิดนิทรรศการวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
- พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ มีพระดำรัสเปิดการประชุม
- พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม
- ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ของประเทสไทย กล่าวสุนทรพจน์
- สุนทรพจน์และสาส์น จากพระสังฆราช ประมุขสงฆ์ และผู้นำชาวพุทธ
- การถ่ายรูปร่วมกันของชาวพุทธนานาชาติ
- การแสดงศิลปวัฒนธรรมชาวพุทธ จากประเทศต่าง ๆ

การเดินทางไปพุทธมณฑล
สำหรับแขกผู้มีเกียรติ ประมุขสงฆ์ และผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งพักอยู่ที่โรงแรม จะมีการจัดรถรับส่งจากโรงแรม ไปยังสถานที่ประชุม

สำหรับท่านผู้ประสงค์จะเดินทางไปเองด้วยรถยนต์ส่วนตัว หรือแท็กซี่ ค่าโดยสารแท็กซี่ไปพุทธมณฑล ประมาณ ๑๕๐ บาท หรือ ๓๐๐-๔๐๐ บาท ขึ้นอยู่จุดเริ่มเดินทาง

 
Office of Natinal Buddhism Department of Religious Affairs The Government Public relations Department Mahachulalongkornrajavidyalaya University TRUE Visions