เปลี่ยนภาษา : Thai Language English Language
PROGRAM VENUE CONFERENCE SYMPOSIUM CULTURE AND ARTS

Map of UN
UN Site
 

สหประชาชาติ
องค์กรของรัฐบาลต่างๆ ทั่วโลก

UNเป็นองค์กรสากลนานาชาติ ที่ขนานนามตัวเองว่า เป็น "องค์กรของรัฐบาลต่างๆ ทั่วโลก" ที่ส่งเสริมก่อให้เกิดความร่วมมือในทางกฎหมายระหว่างประเทศ ความมั่นคงระหว่างประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ และความเสมอภาคทางสังคม องค์กรสหประชาชาติ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๘๘ (ค.ศ. ๑๙๔๕) โดยมี ๕๑ ประเทศเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง ในขณะนี้ ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ (ค.ศ. ๒๐๐๗) มีสมาชิก ๑๙๑ ประเทศ รวมทั้งชาติเอกสารต่างๆ ที่รับรองโดยนานาประเทศ ทั้งปาเลสไตน์ และสำนักงานสันตปาปา เป็นคณะผู้แทนสังเกตุการณ์ของสหประชาชาติ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติตั้งอยู่ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา (ดู สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ)

แฟรงคลิน ดี. รูสเวลต์ ตั้งชื่อองค์การนี้โดยหมายถึงสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่สอง ใช้อย่างเป็นทางการครั้งแรกในการ ลงนามปฏิญญาสหประชาชาติ ค.ศ. ๑๙๔๒ เพื่อทำให้สัมพันธมิตรยึดในหลักของกฎบัตรแอตแลนติก และสัญญาว่าจะไม่แยกไป เจรจาสันติภาพกับกองกำลังอักษะ เดิมสหประชาชาติใช้ชื่อในภาษาอังกฤษว่า United Nations Organization หรือ UNO แต่เปลี่ยนไปใช้ United Nations หรือ UN นับจากทศวรรษ ๑๙๕๐

กิจกรรมที่ศูนย์ประชุมองค์การสหประชาชาติ
ตั้งแต่วันที่ ๒๗-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ จะมีการประชุมที่หอประชุมองค์การสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ กิจกรรมหลัก ๆ มีดังนี้
- การเจริญพุทธมนต์และการปฏิบัติธรรม
- อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวต้อนรับ
- สาส์นจากแขกผู้มีเกียรติ แขกพิเศษ เช่น นายคิม ฮัก ซุ เลขาธิการบริหาร UNESCAP
- สุนทรพจน์นายโคชิโร มาตสุอุรา เลขาธิการยูเนสโก
- ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี กล่าวสุนทรพจน์
- สาส์นและสุนทรพจน์ โดยประมุขสงฆ์และผู้นำชาวพุทธ
- ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "พระพุทธศาสนากับการพัฒนา" โดย  พระวิสุทธิสังวรเถร (ท่านพรหมวังโส) ประเทศออสเตรเลีย
- อภิปราย เรื่อง "มิติทางพระพุทธศาสนากับธรรมาภิบาล" โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
- ปาฐกถา เรื่อง ?พระพุทธศาสนากับธรรมาภิบาลและการพัฒนา? โดย ติช นัท ฮันท์  ประเทศฝรั่งเศส
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshops) ๖ หัวข้อประกอบด้วยเรื่อง พระพุทธศาสนากับธรรมาภิบาล, การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่, การอนุรักษ์และส่งเสริมพุทธศิลป์, กรรมฐานในพระพุทธศาสนากับการพัฒนามนุษย์ ,สัมมนามหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา,ความร่วมมือของชาวพุทธในการฉลองวันวิสาขบูชาโลก
- รายงานประชุมกลุ่มเชิงปฏิบัติการ เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น
- แถลงการณ์ร่วมผลการประชุม
- พิธิปิดการประชุม โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
- การแสดงศิลปะวัฒนธรรม เรื่อง "วิสาขปุรณมีบูชา ๖๐ ปี มหาราชผู้ทรงธรรม

การเดินทางไปศูนย์ประชุมองค์การสหประชาชาติ และเดินทางกลับที่พัก
        แขกคนสำคัญ ประมุขสงฆ์ และผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งพักที่โรงแรม โดยทางไปสถานที่ประชุมโดยมีรถรับส่งทั้งไปและกลับ
        ผู้เข้าร่วมทั่วไป และคนไทย อาจเดินทางไปศูนย์การประชุมฯ โดยรถยนต์ส่วนตัว (สถานที่จอดรถมีจำกัด) หรือ นั่งแท็กซี่ ค่าโดยสารแล้วแต่จุดเริ่มเดินทาง

 
Office of Natinal Buddhism Department of Religious Affairs The Government Public relations Department Mahachulalongkornrajavidyalaya University TRUE Visions