หน้าแรก วันวิสาขบูชา เกี่ยวกับวันวิสาขบูชา กิจกรรมวันวิสาขบูชา เอกสารสำคัญ อันเนื่องจากวันวิสาขบูชา คณะกรรมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้องกับวันวิสาขบูชา
 


ถวายเป็นพุทธบูชา แด่ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ณ วันเพ็ญ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖

        ในการประกอบพิธีวันวิสาขบูชา ซึ่งตรงกับวันประสูติ ตรัสรู้ และเสด็จดับขันธปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ วันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ (ในปีที่มีอธิกมาสคือมีเดือน ๘ สองหนจะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๗ ) เพื่อถวายเป็นพุทธบูชานั้น มหาเถรสมาคมมีมติให้วัดทุกวัดทั่วพระราชอาณาจักรปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

        ๑. ในวันขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๖ ก่อนจะถึงวันวิสาขบูชา ๗ วัน ให้วัดทุดวัดจัดทำความสะอาดบริเวณวัด และในวันขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๖ ให้แต่ละวัดประดับไฟ ธงชาติ ธงธรรมจักรรอบบริเวณวัดจนถึงวันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๖ ตามกำลังความสามารถ
        ๒. เชิญชวนประชาชนให้บำเพ็ญกุศลสมาทาน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ๕ ประการคือ
            ๒.๑. รักษาศีล ๕ หรือศีล ๘
            ๒.๒. เว้นอบายมุข
            ๒.๓. บำเพ็ญมัชชวิรัติ (เว้นการเสพของมึนเมา)
            ๒.๔. บำเพ็ญจิตภาวนา
            ๒.๕. บำเพ็ญเนกขัมมปฏิบัติโดยนุ่งขาวห่มขาว
        ๓. วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖
            ภาคเช้า จัดให้มีการทำบุญตักบาตร สมาทานศีลฟังพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับวัน วิสาขบูชา
           ภาคค่ำ สมาทานศีล เวียนเทียน ฟังพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับวันวิสาขบูชา

คำกล่าวบูชา
(ประธานว่านำ ทุกคนว่าตาม)

                ยะมัมหะ โข มะยัง, ภะคะวันตัง สะระณัง คะตา, โย โน ภะควา สัตถา, ยัสสะ จะ มะยัง, ภะคะวะโต ธัมมัง โรเจมะ, อะโหสิ โข โส ภะคะวา, มัชฌิเมสุ, ชะนะปะเทสุ, อะริยะเกสุ, มะนุสเสสุ อุปปันโน, ขัตติโย ชาติยา, โคตะโม โคตะเตนะ, สักยะปุตโต สักยะกุลา ปัพพะชิโต, สะเทวะเก โลเก, สะมาระเก สะพรหมะเก, สัสสะมะณะ พราหมะณิยา ปะชายะ, สะเทวะมะนุสสายะ, อะนุตตะรัง สัมมาสัมโพธิง, อะภิสัมพุทโธ, มะยัง โข เอตะระหิ, อิมัง วิสาขะปุณณะมีกาลัง, ตัสสะ ภะคะวะโต, ชาติสัมโพธินิพพานะกาละสัมมะตัง ปัตะวา, อิมัง ฐานัง สัมปัตตา, อิเม, ทัณฑะทีปะธูปะปุปผาทิสักกาเร คะเหตะวา, อัตตะโน กายัง, สักการุปะธานัง กะริตะวา ตัสสะ ภะคะวะโต, ยะถาภุจะเจ คุเณ อะนุสสะรันตา, อิมัง ปะฏิมาฆะรัง, ติกะขัตตุง ปะทักขิณัง กะริสสามะ, ยะถาคะหิเตหิ, สักกาเรหิ, ปูชัง กุรุมานา, สาธุ โน ภันเต, ภะคะวา สุจิระปะรินิพพุโตปิ, ญาตัพเพหิ คุเณหิ, อะตีตารัมมะณะตายะ ปัญญายะมาโน, อิเม อัมเหหิ คะหิเต สักกาเร, ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง หิตายะ, สุขายะ.

                พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงไว้ซึ่งพระปัญญาคุณ พระบริสุทธิคุณ พระมหากรุณาคุณ ได้ประสูติ ตรัสรู้ และประนิพพานในวันวิสาขปุณณมี
พระพุทธจริยานี้ บังเกิดประโยชน์ยิ่งใหญ่แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย แม้เกิดมาในภายหลังให้ได้รับพระพุทธศาสนามีปัญญารักษาตน
                วันนี้เป็นวันวิสาขปุณณมี ข้าพเจ้าทั้งหลาย เป็นพุทธมามกะ รำลึกถึงพระคุณอันประเสริฐของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ขอถวายคำปฏิญาณว่า ข้าพเจ้าทั้งหลายจักตั้งอยู่ในศีลธรรมของศาสนา เป็นศาสนทายาทตลอดชีวิตและขอนอบน้อมบูชาแด่พระองค์ผุ้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ณ บัดนี้
                ด้วยเดชานุภาพแห่งการบูชา ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย จงปราศจากทุกข์ มีความสุขกายสุขใจ รู้แจ้งในศาสนาของพระองค์ตลอดกาลนาน เทอญ

        ๔. วันอัฏฐมีบูชา ตรงกับวันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๖ เป็นวันถวายพระเพลิงพุทธสรีระ วัดใดที่มีความพร้อมก็ขอให้จัดเช่นเดียวกับ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖
ทั้งนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นต้นไปมหาดไทย ดอท คอม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย True Together