หน้าแรก วันวิสาขบูชา เกี่ยวกับวันวิสาขบูชา กิจกรรมวันวิสาขบูชา เอกสารสำคัญ อันเนื่องจากวันวิสาขบูชา คณะกรรมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้องกับวันวิสาขบูชา
 



ประกาศ
คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา
เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๔๗
เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา
-----------------------


         ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๔๗ คณะกรรมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ได้พิจารณาเห็นว่า มีผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประกาศเกียรติคุณให้ทราบโดยแพร่หลายและเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติสืบไป โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาขึ้น
คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ได้ดำเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศเกียรติคุณให้ทราบโดยทั่วกัน แยกเป็น ๙ ประเภท คือ

         ๑. ประเภทส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา
         ๒. ประเภทส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
         ๓. ประเภทส่งเสริมการปฏิบัติธรรม
         ๔. ประเภทส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์
         ๕. ประเภทสงเคราะห์ประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
         ๖. ประเภทส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมมรดกไทยทางพระพุทธศาสนา
         ๗. ประเภทสื่อมวลชลที่ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
         ๘. ประเภทสมาคม องค์การ มูลนิธิ สถาบัน และหน่วยงาน ที่มีกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา
         ๙. ประเภทผู้ประกอบอาชีพที่มีคุณธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนา

         ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

 

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ประธานคณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา


มหาดไทย ดอท คอม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย True Together