หน้าแรก วันวิสาขบูชา เกี่ยวกับวันวิสาขบูชา กิจกรรมวันวิสาขบูชา เอกสารสำคัญ อันเนื่องจากวันวิสาขบูชา คณะกรรมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้องกับวันวิสาขบูชา
 


ภารกิจของศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย

        ๑. เป็นศูนย์ประสานงานการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ จนถึงปัจจุบัน รวม๒๐ ปี ในงานนี้ ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ได้สนับสนุนให้มีจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ของนักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ฯ เช่น การจัดแสดงนิทรรศการ โรงเรียนวิถีชาวพุทธ ของในเขตพื้นที่การศึกษา กทม. ๒๐ โรงเรียน ,ประกวดการสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะของนักเรียน , การประกวดการบรรยายธรรมของนักเรียนระดับต่าง ๆ ,การประกวดภาพวาดส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียน, การอภิปรายทางวิชาการพระพุทธศาสนา ถ่ายทอดทางสถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย การแสดงนิทรรศการของหน่วยงาน สถาบัน องค์กร ต่าง ๆ , การแสดงของศิลปินดารานักร้องนักแสดงโดยได้รับความร่วมมือจาก บริษัท อาร์.เอส.โปรโมชั่นจำกัด และ โครงการรวมน้ำใจศิลปินเพื่อพระพุทธศาสนา ,การแสดงนิทรรศการโต๊ะหมู่บูชา ,การประกวดประทีปโคมไฟ และการรณรงค์ประดับดอกบัวบูชาเพื่อเป็นสัญญลักษณ์ของพระพุทธศาสนา และอื่น ๆ อีกมากกว่า ๓๐ กิจกรรม

        ๒.การเผยแผ่ศาสนธรรมทางสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
การเผยแผ่ทางสื่อวิทยุโทรทัศน์ ในรายการ "รู้ธรรมนำชีวิต" ออกอกาาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง ๙ อสมท. ทุกวันพุธ เวลา ๐๔.๓๐ - ๐๕.๐๐ น.
การเผยแผ่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ทางรายการ "เสยงจากศูนย์" ทุกวัน จันทร์ อังคาร และ พุธเวลา ๑๙.๓๐ - ๒๐.๐๐ น. ทางสถานีวิทยุกรมการรักษาแดน ภาค A.M. กทม. ความถี่ ๗๔๗ KHzรายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ทุกวันพุธ พฤหัส และ ศุกร์ เวลา ๒๑.๐๐ - ๒๑.๔๕ น. ทางสถานีวิทยุ กองพล ปตอ. ภาค A.M. ความถี่ ๕๙๔ KHz

        ๓.การสนับสนุนกิจกรรมที่วัด นักเรียน นักศึกษาที่เป็นพระภิกษุ ดำเนินการติดต่อขออุปถัมภ์ในแต่ละปี สนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

        ๔. การคัดเลือกบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาในสาขาต่าง ๆ ทั้งพระและฆราวาส ร่วมกับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม โดยได้ทำการคัดเลือกจากระดับ ตำบล อำเภอ จังหวัด โดยให้ผู้ที่ได้รับการเข้าเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เข้ารับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในวันเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา เป็นประจำทุกปี ซึ่งนับว่าเป็นรางวัลอันทรงคุณค่าและทรงเกียรติรางวัลหนึ่ง

        ๕. การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในรูปเอกสารหนังสือ มีหนังสือจำหน่ายในรูปของธรรมทาน และแจกเป็นธรรมทาน อภินันทนาการในแต่ละปีมากกว่าหมื่นเล่ม รวมถึงการเผยแพร่ในรูปเทปคลาสเซ็ท การบรรยายธรรม การอบรมนักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ
กิจกรรมต่าง ๆของศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ยังมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานให้กระจายออกไปเต็มตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ตลอดไป


มหาดไทย ดอท คอม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย True Together