หน้าแรก วันวิสาขบูชา เกี่ยวกับวันวิสาขบูชา กิจกรรมวันวิสาขบูชา เอกสารสำคัญ อันเนื่องจากวันวิสาขบูชา คณะกรรมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้องกับวันวิสาขบูชา
 


กองทุนส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย

        ตามแนวความคิดเดิมได้กำหนดหลักการว่า จะเป็นการระดมทุนจากพุทธศาสนิกชน จัดตั้งกองทุนพระพุทธศาสนาขึ้นกองทุนละ ๑,๐๐๐ บาท รวม ๘๔,๐๐๐ กองทุน เป็นเงิน ๘๔๐ ล้านบาท สำหรับผู้บริจาคไม่ถึง ๑,๐๐๐ บาท ก็สามารถบริจาคได้ แต่จะไม้บันทึกรายการชื่อลงในหนังสือพุทธศาสนาที่จะจัดทำขึ้น เมื่อจัดตั้งกองทนสำเร็จ แต่จะได้รับใบอนุโมทนาบัตรตามจำนวนที่บริจาค สำหรับผู้บริจาคเกิน ๑,๐๐๐ บาท ก็เช่นเดียวกัน จะได้รับบันทึกชื่อในหนังสือพุทธศาสนา ๑ รายชื่อ แต่อนุโทนาบัตรจะออกให้ตามจำนวนเงิน หนังสือพระพุทธศาสนาที่สำคัญชุดนี้ จะนำไปแจกจ่ายในพุทธสถาน วัด พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด ทั้งในและต่างประเทศที่เป็นเมืองพุทธศาสนา เพื่อเป็นการประกาศให้ทราบว่า พุทธศาสนิกชนในพุทธศาสนาศตวรรษนี้ ได้จัดตั้งกองทุนเพื่อพระพุทธศาสนาอย่างถาวรได้สำเร็จ และการบริจาคสมทบกองทุนนี้จะยังคงดำรงอยู่ตลอดไป แต่อย่างไรก็ตามการระดมทุนเป็นไปอย่างล่าช้า และพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ยังไม่ทราบว่ามีการระดมจัดตั้งกองทุน และไม่ทราบแนวทางการบริหารกองทุน ซึ่งหลักการสำคัญของกองทุนส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย จะใช้เฉพาะดอกผลของกองทุนในการทำงานตามวัตถุประสงค์เท่านั้น ไม่ใช้ดอกผลของกองทุนไปสร้างถาวรวัตถุ อาทิ อาคารสถานที่ หรือวัตถุถาวรอื่นใด หากมีความประสงค์จะสร้างถาวรวัตถุให้เป็นหน้าที่ ของศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ที่จะพิจารณาจัดหาทุนดำเนินการต่อไป อาจกล่าวได้ว่า จำนวนยอดเงินของกองทุนจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยไม่สิ้นสุด และดอกผลที่เกิดขึ้นจากกองทุน จะสามารถนำไปดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆตามวัตถุประสงค์ทั้งภายในและต่างประเทศอย่างกว้างขวางต่อไป


มหาดไทย ดอท คอม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย True Together