หน้าแรก วันวิสาขบูชา เกี่ยวกับวันวิสาขบูชา กิจกรรมวันวิสาขบูชา เอกสารสำคัญ อันเนื่องจากวันวิสาขบูชา คณะกรรมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้องกับวันวิสาขบูชา
 


ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร
ระหว่างวันที่ ๒๗ พฤษภาคม - ๒ มิถุนายน ๒๕๔๗

๑. หลักการและเหตุผล

        วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เนื่องด้วยเป็นศิริมงคลดิถึคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพานขององคืสมเด็จพระสัมมมสัมพุทธเจ้า นอกจากนี้องค์การสหประชาชาติยังได้ประกาศให้การรับรองว่าเป็นวันสำคัญสากล และเป็นวันหยุดทำการขององค์การสหประชาชาติ โดยปี ๒๕๔๗ นี้ ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา และเพื่อเป็นการเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗๒ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พุทธศาสนิกชนจึงถือเป็นอภิลักขิตกาลมหามงคลสมัย ที่ควรแก่การถวายพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านด้วยการบำเพ็ญกุศล บริจาคทาน รักษาศีล ฟังธรรม ปฏิบัติธรรม สวดมนต์ และเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ พระสถูปเจดีย์ เพื่อเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ และรักษาขนบธรรมเนียมอันดีงามของพุทธศาสนิกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนา อันเป็นศาสนาประจำชาติไทยให้วัฒนาถาวรคู่ชาติไทยตลอดไป
        สำหรับในปี ๒๕๔๗ การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาในส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน จัดงานที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น พิธีกวนข้าวทิพย์ พิธีบวงสรวงเทพยดา พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ จากพระบรมมหาราชวังมาประดิษฐาน ณ ท้องสนามหลวง พิธีรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ การจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา การแสดงพระธรรมเทศนามหาชาติทำนองหลวง พิธีถวายพระราชกุศล เจริญจิตภาวนา การสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย พิธีทำบุญตักบาตร พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ พิธีเวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุ พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุนส่งเสริมพระพุทธศาสนา

๒. วัตถุประสงค์
        ๑. เพื่อรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐตระหนักถึงความสำคัญในวันวิสาขบูชาซึ่งตรงกับวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
        ๒. เพื่อเสริมสร้าง ปลูกฝัง และยกระดับมาตรฐานคุณธรรมของเด็ก เยาวชน ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยการร่วมใจกัน ลด ละ เลิก อบายมุข ทุกชนิด และปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา และน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลวโรกาสที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๗๒ พรรษา
        ๓. เพื่อส่งเสริมการเผยแด่พระพุทธศาสนาให้กว้างขวางแพร่หลาย ดำรงมั่นอยู่คู่กับชาติไทยตลอดไป
        ๔. เพื่อส่งเสริมให้วัดได้จัดกิจกรรมนำประชาชนเข้าวัด ตักบาตร ทำบุญ เวียนเทียน เป็นศูนย์รวมแห่งการปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนา

๓. สถานที่จัดงาน
        ส่วนกลาง
                จัดงาน ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง และวัดต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร
        ส่วนภูมิภาค
                จัดงาน ณ สถานที่ส่วนราชการ และวัดต่าง ๆ ในจังหวัดทุกจังหวัด

๔. พิธีการ/กิจกรรม
        ส่วนกลาง
                จัดให้มีพิธีการและกิจกรรมต่าง ๆ ทางพระพุทธศาสนา
                ระหว่างวันที่ ๒๗ พฤษภาคม - ๒ มิถุนายน ๒๕๔๗

        ส่วนภูมิภาค
                จัดให้มีพิธีการ และกิจกรรม ดังนี้
                ทำบุญตักบาตร ฟังธรรม เข้าวัดปฏิบัติธรรม เจริญภาวนา ทอดผ้าป่า เจริญพระพุทธมนต์แสดงตนเป็นพุทธมามกะ เวียนเทียนในวันวิสาขบูชา ส่งเสริมการสวดมนต์หมู่สรภัญญะ การบรรยายธรรม การตอบปัญหาธรรมะ การจัดนิทรรศการทางพระพุทธศาสนา เช่นพุทธประวัติ หลักคำสอน การจัดนิทรรศการโต๊ะหมู่บูชา

๕. งบประมาณ
        สำหรับส่วนภูมิภาค โดยกรมการศาสนาจัดสรรงบประมาณให้ เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทางพระพุทธศาสนาในเทศกาลวันวิสาขบูชาทุกจังหวัด


๖. ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
         นักเรียน นิสิต นักศึกษา เยาวชน ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ เข้าค่ายปฏิบัติธรรมและร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา จังหวัดละ ๗๒๐ คน ทั่วประเทศ

๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ
        ส่วนกลาง
                กรมการศาสนา ร่วมกับวัด หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาชน องค์กรทางศาสนาต่าง ๆ
        ส่วนภูมิภาค
                วัฒนธรรมจังหวัด ร่วมกับวัด หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาชน องค์กรทางศาสนาต่าง ๆ ในจังหวัด

๘. การติดตามประเมินผล
        ส่วนกลาง
                สำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และงานประเมินผล สำนักงานเลขานุการกรม กรมการศาสนา
        ส่วนภูมิภาค
                สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด

๙. ตัวชี้วัดความสำเร็จ
        ๑. นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม และทำกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
        ๒. นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าใจหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาสามารถนำไปปฏิบัติ ได้อย่างถูกต้อง
        ๓. นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐนำธรรมะไปพัฒนาตนเอง ให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมอยู่รวมกันในสังคมอย่างสันติสุข

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
        ๑. นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม และทำกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
        ๒. พุทธศาสนิกชนเข้าใจพระพุทธศาสนาได้อย่างลึกซึ้ง นำหลักธรรมไปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน
        ๓. นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความรู้คู่คุณธรรม อยู่ในสังคมอย่างสันติสุข
        ๔. ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้รับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเป็นฐานในการพัฒนาสังคมประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป


หมายเหตุ กลุ่มส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประชาชน สำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม รับผิดชอบโครงการ

 


มหาดไทย ดอท คอม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย True Together