หน้าแรก วันวิสาขบูชา เกี่ยวกับวันวิสาขบูชา กิจกรรมวันวิสาขบูชา เอกสารสำคัญ อันเนื่องจากวันวิสาขบูชา คณะกรรมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้องกับวันวิสาขบูชา
 


การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย

        หลังจากเสร็จสิ้นการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ แล้ว คณะสงฆ์และฆราวาสที่ร่วมจัดงานดังกล่าว ได้พิจารณาเห็นว่าสมควรที่จะได้จัดให้มีองค์กรมารองรับ เพื่อให้เป็นหน่วยงานหลักที่จะทำหน้าที่ในการประสานการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ฯ หรือจัดกิจกรรมส่งเสริมเผยแผ่พระพุทธศาสนาอื่น ๆ ที่จะริเริ่มขึ้นต่อไปได้ จึงได้ริเริ่มให้มีการจัดตั้ง "ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย" ขึ้น โดยมีสำนักงานชั่วคราวที่ตำหนักล่าง วัดบวรนิเวศวิหาร การจัดองค์กรเหมือนหน่วยงานทั่วไป แต่บุคลากรภายในศูนย์ ประกอบด้วยบุคลากรฝ่ายสงฆ์ และบุคลากรฝ่ายฆราวาส รวมอยู่ในองค์กรเดียวกัน คณะกรรมการได้กราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มาเป็นองค์ประธานเปิดศูนย์ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๒๙

          พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ สมัยดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกและผู้บัญชาการทหารสูงสุด และประธานการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ปี ๒๕๓๐ ได้พิจารณาเห็นความสำคัญที่จะจัดตั้งให้ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานที่ถูกต้องตามกฎมาย มีที่ตั้งถาวร และมีเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จึงประสานขอความร่วมมือจากคณะสงฆ์ และฆราวาส ตลอดจนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กำหนดพื้นที่การจัดตั้งศูนย์ ฯ ขึ้นที่ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี เป็นพื้นที่ ๕๘๑ ไร่ โดยรวมพื้นที่ส่วนหนึ่งจากวัดบูรณศิริมาตยาราม และจากมหามงกุฎราชวิทยาลัย พร้อมกับซื้อที่เพื่อเปิดเส้นทางเข้าออกอีกประมาณ ๔ ไร่ แต่การพัฒนาศูนย์ ฯ ถาวร ณ ที่ตั้งแห่งใหม่นี้ไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร


มหาดไทย ดอท คอม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย True Together