หน้าแรก วันวิสาขบูชา เกี่ยวกับวันวิสาขบูชา กิจกรรมวันวิสาขบูชา เอกสารสำคัญ อันเนื่องจากวันวิสาขบูชา คณะกรรมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้องกับวันวิสาขบูชา
 แถลงการณ์ร่วม
การประชุมผู้นำชาวพุทธแห่งโลก
เนื่องในการรับรองให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากล
ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗
-----------------------------------

การรับรองให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากล ปี ๒๕๔๗

          เราผู้เข้าร่วมการประชุมผู้นำชาวพุทธแห่งโลก เนื่องในการรับรองให้วันวิสาข บูชาเป็นวันสำคัญสากล จากประเทศบังคลาเทศ ภูฏาน กัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนจีน อินโดนีเซีย มาเลเซีย มองโกเลีย พม่า เนปาล สิงคโปร์ ศรีลังกา และประเทศไทย ที่มาประชุมกัน ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗
          รับทราบว่า วันวิสาขบูชา ซึ่งตรงกับวันเพ็ญ เดือน ๖ ของทุกปี เป็นวันสำคัญสากล โดยถือเป็นการรับรองของสำนักงานใหญ่และที่ทำการองค์การสหประชาชาติ สอดคล้องกับรัฐบาล และความคิดริเริ่มของมหาเถรสมาคมแห่งประเทศไทย ในการฉลองวันวิสาขบูชา ปี ๒๕๔๗ ทั้งที่มหานครนิวยอร์กและกรุงเทพฯ
          ตระหนักว่า วันเพ็ญเดือน ๖ แต่ละปี เป็นวันสำคัญอย่างยิ่งต่อพุทธศาสนิกชนทั่วโลก ที่จะรำลึกถึงการประสูติ การตรัสรู้ และปรินิพพาน ของพระพุทธเจ้า ยิ่งขึ้นไปกว่านั้น พุทธศาสนิกชนอาจจะปฏิบัติตามพระมหากรุณาคุณ พระปัญญาคุณ และพระวิสุทธิคุณ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นแบบอย่างการดำเนินชีวิตที่ดีงาม
          พิจารณาเห็นว่า การที่สำนักงานใหญ่และที่ทำการองค์การสหประชาชาติ รับรองให้ความสำคัญแก่วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากล ถือว่าเป็นการยกย่องพระพุทธศาสนาอันเป็นหนึ่งในศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในโลก มีคุณูปการอันใหญ่หลวงในการพัฒนาจิตใจของมวลมนุษยชาติ ตลอดระยะเวลากว่า ๒,๕๐๐ ปีที่ผ่านมา และสืบต่อไปในอนาคต ดังนั้น พระพุทธศาสนาจะต้องได้รับการคุ้มครอง และส่งเสริมอย่างเต็มที่ เพื่อจะให้ดำรงอยู่ตลอดไป
          จึงมีมติให้สำนักงานใหญ่และที่ทำการองค์การสหประชาชาติ จัดให้มีการรำลึกถึงวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลตามความเหมาะสม ทั้งนี้โดยขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของผู้รับผิดชอบที่ทำการองค์การสหประชาชาติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคณะผู้แทนถาวร โดยจะต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ ต่อองค์การสหประชาชาติ
          ในปี ๒๕๔๗ ประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพประสานงานกับประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา ให้มาร่วมกันฉลองวันวิสาขบูชา ทั้งที่สำนักงานใหญ่มหานครนิวยอร์ก และที่ทำการองค์การสหประชาชาติในภูมิภาค

          เพราะฉะนั้น เราจึงตกลงตามนัยหนังสือนี้ ดังต่อไปนี้
๑. เราจะพยายามปกปักรักษาพระพุทธศาสนา ศาสนวัตถุ และปูชนียสถานทั่วโลก
๒. เราจะพยายามให้คำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้า เข้าไปถึงจิตใจของชาวโลก ด้วยการศึกษาและการปฏิบัติ แล้วช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนา
๓. เราจะพยายามส่งเสริมสันติภาพ ความสามัคคี และความเข้าใจกัน ในระหว่างชาวโลก โดยอาศัยพระพุทธศาสนา
๔. เราจะพยายามให้ความร่วมมือและฉลองวันวิสาขบูชาระดับสากล ณ สำนักงานใหญ่และที่ทำการองค์การสหประชาชาติในภูมิภาคต่าง ๆ โดยเฉพาะที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติเอ็สแค็ปในกรุงเทพฯ ประเทศไทย

-------------------------------------------

พระ ดร. ชินโพธิ
ประธานก่อตั้งศูนย์วิจัย และสิ่งพิมพ์ทางพระพุทธศาสนา
ประเทศบังคลาเทศ
ประมุขสงฆ์ พระงาวัง เตนซิน
เอ็กซ์ โดร์จิแห่งภูฏาน
ประเทศภูฏาน
สมเด็จพระสุคันธาธิบดี บัวคลี
ประเทศกัมพูชา
สมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดี เทพวงศ์
ประเทศกัมพูชา
พระชิ ยงซิง
รองประธานสมาคมพระพุทธศาสนาแห่งจีน
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
พระภิกษุธัมมสุโภ
ประธานสงฆ์ฝ่ายเถรวาท
ประเทศอินโดนีเซีย
พระคีริ ศรี ธัมมานันทเถระ
ประเทศมาเลเซีย
ประมุขสงฆ์ พระคัมบา ลามะ เด็มเบอร์เรล ชอยจัมต์
ประเทศมองโกเลีย
พระ ดร. อชิน ญาณิสสระ
อธิการบดีสถาบันพระพุทธศาสนา
ประเทศพม่า
พระภิกษุราหุล
ประเทศเนปาล
พระเสค กวาง ผิง
ผู้อำนวยการสหพันธ์พระพุทธศาสนาสิงคโปร์ แผนกวัฒนธรรม
ประเทศสิงคโปร์
พระคาลมะ อัตถทัสสีเถระ
อนุนายกะ เถระ แห่งคณะสงฆ์สยามวงศ์ฝ่ายอัสสคีรี
ประเทศศรีลังกา
พระสีถะ อีลิยะ ธัมมานันทเถระ
เลขานุการสังฆสภาอำเภอ
ประเทศศรีลังกา
นายนิรันจัน วิชัยรัตนะ
ผู้ดูแลวัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว
ประเทศศรีลังกา
พระเทพโสภณ
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประเทศไทย

ภาษาอังกฤษ

มหาดไทย ดอท คอม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย True Together