หน้าแรก วันวิสาขบูชา เกี่ยวกับวันวิสาขบูชา กิจกรรมวันวิสาขบูชา เอกสารสำคัญ อันเนื่องจากวันวิสาขบูชา คณะกรรมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้องกับวันวิสาขบูชา
 
กำหนดการพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณและรางวัล
วันพุธที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๗ เวลา ๑๕.๐๐ น.
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน
ณ พลับพลาพิธีรับเสด็จ

* * * * * * * *
  เวลา ๑๔.๐๐ น. ผู้เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ และรางวัลการประกวดประเภทต่าง ๆ
รายงานตัว และลงทะเบียน ณ บริเวณกองอำนวยการ
- เจ้าหน้าที่จัดแบ่งประเภท และจัดลำดับที่นั่ง
  เวลา ๑๔.๓๐ น. เจ้าหน้าที่ชี้แจงลำดับขั้นตอนพิธี
  เวลา ๑๔.๕๐ น. ผู้เข้าร่วมพิธีและแขกผู้มีเกียรติเข้านั่งประจำที่
  เวลา ๑๕.๐๐ น. ประธานในพิธีเดินทางมาถึง
- ประธานกราบบูชาพระรัตนตรัย
- พล.อ.ธงชัย เกื้อสกุล ประธานกรรมการเตรียมงาน ฯ กล่าวรายงาน
- พล.อ.ประดิษฐ์ บุญเกิด ประธานคณะกรรมการฝ่ายมอบใบประกาศเกียรติคุณและรางวัล เบิกผู้ได้รับใบประกาศเกียรติคุณและรางวัลแต่ละประเภท
- ประธานในพิธี มอบใบประกาศเกียรติคุณและรางวัล
- ประธานในพิธี กล่าวให้โอวาท
- เสร็จพิธี

ผู้รับผิดชอบ
     ๑. คณะกรรมการฝ่ายมอบใบประกาศเกียรติคุณและรางวัล ( พล.อ.ประดิษฐ์ บุญเกิด )
     ๒. ศพท.

การประชาสัมพันธ์
     ๑. เผยแพร่ทางสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
     ๒. เชิญสื่อมวลชนทุกประเภททำข่าว
     ๓.ดำเนินการด้านประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ตามความเหมาะสม

มหาดไทย ดอท คอม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย True Together