หน้าแรก วันวิสาขบูชา เกี่ยวกับวันวิสาขบูชา กิจกรรมวันวิสาขบูชา เอกสารสำคัญ อันเนื่องจากวันวิสาขบูชา คณะกรรมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้องกับวันวิสาขบูชา
 
กำหนดการต้อนรับประมุขสงฆ์และพระเถระผู้ใหญ่ชาวต่างประเทศ
ร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา
ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๗

* * * * * * * *
วันจันทร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๗
  - คณะประมุขสงฆ์ชาวต่างประเทศเดินทางเข้าประเทศไทย
- เข้าพัก ณ โรงแรมสถาบันราชภัฏสวนดุสิต

วันอังคารที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๗
เวลา ๐๘.๐๐ น. - ประมุขสงฆ์เดินทางจากที่พักสถาบันราชภัฎสวนดุสิต
เวลา ๐๘.๓๐ น. - พร้อมกันที่หอประชุมใหญ่พุทธมณฑล
เวลา ๐๘.๔๕ น. - ชมวิดีทัศน์
เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระพุฒาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
   - รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ถวายรายงาน
   - สมเด็จพระพุฒาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช กล่าวสัมโทนียกถา และเปิดการประชุม
   - พระเทพโสภณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวต้อนรับ
   - รองนายกรัฐมนตรี กล่าวต้อนรับ
   - ถ่ายภาพหมู่
   - ประมุขสงฆ์ กล่าวธรรมกถาตามลำดับ
เวลา ๑๑.๑๕ น. - ฉันภัตตาหารเพล
เวลา ๑๓.๐๐ น. - บรรยายพิเศษเรื่อง วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากล ของสหประชาชาติ โดยพระเทพโสภณ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เวลา ๑๔.๐๐ น. - แบ่งประชุมกลุ่ม ๒ กลุ่มใหญ่ มีประเด็นเสวนา คือ
    ๑. ความสำคัญของวันวิสาขบูชา
    ๒. ความร่วมมือของชาวพุทธนานาชาติเพื่อสันติภาพ ผ่านวันวิสาขบูชา
เวลา ๑๕.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. พัก/น้ำปานะ
เวลา ๑๖.๐๐ น. - รายงานกลุ่ม/อภิปรายทั่วไป
- พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือในการจัดงานวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของสหประชาชาติ
เวลา ๑๗.๐๐ น. ประมุขสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และพิธีปิดการประชุม

วันพุธที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗
  เวลา ๐๗.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  เวลา ๐๙.๐๐ น. ออกเดินทางนมัสการพระแก้วมรกต และเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวัง ห้องท้องพระโรงกลาง
ชุดที่ ๒ ออกเดินทางไปเยี่ยมชมพระที่นั่งวิมาณเมฆ
  เวลา ๑๐.๔๕ น. ออกเดินทางจากวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ไปทำเนียบรัฐบาล
  เวลา ๑๐.๕๕ น. ถึงทำเนียบรัฐบาล ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี กล่าว
คำต้อนรับ และถวายภัตตาหารเพล
  เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล เลี้ยงรับรอง ณ ทำเนียบรัฐบาล
  เวลา ๑๓.๓๐ น. ออกจากทำเนียบรัฐบาล เยี่ยมชมกิจกรรมศูนย์ศิลปาชีพบางไทร และพระราชวังบางปะอิน
  เวลา ๑๘.๐๐ น. เข้าที่พักแรม
  เวลา ๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหาร

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๗
  เวลา ๐๗.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  เวลา ๐๘.๓๐ น. ว่าง
  เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล
  เวลา ๑๕.๐๐ น. เข้าร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องใน เทศกาลวิสาขบูชา ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
  เวลา ๑๗.๐๐ น. เข้าที่พักแรม

วันศุกร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๗
  คณะประมุขสงฆ์ชาวต่างประเทศเดินทางกลับ

ผู้รับผิดชอบ
     ๑.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
     ๒. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
     ๓.กระทรวงการต่างประเทศ
ฝ่ายสนับสนุน
     ๑. กรมการศาสนา
     ๒. ศพท.
     ๓.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
     ๔.พุทธบริษัท
การประชาสัมพันธ์
     ๑.ประชาสัมพันธ์ทางสื่อทุกประเภทล่วงหน้า
     ๒.เชิญสื่อมวลชนทำข่าว
     ๓.ประชาสัมพันธ์ทางเว๊ปไซค์
     ๔.ดำเนินการประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ตามความเหมาะสม

มหาดไทย ดอท คอม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย True Together