หน้าแรก วันวิสาขบูชา เกี่ยวกับวันวิสาขบูชา กิจกรรมวันวิสาขบูชา เอกสารสำคัญ อันเนื่องจากวันวิสาขบูชา คณะกรรมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้องกับวันวิสาขบูชา
 
  วาดภาพส่งเสริมศีลธรรม จริยธรรม และศาสนาของเยาวชน
ผลการประกวดคำขวัญ วันวิสาขบูชา
   ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
   ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
   ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ และระดับ ปวช.
   ระดับอุดมศึกษา และระดับ ปวส.
   ระดับประชาชนทั่วไป
ผลการประกวดร้อยกรอง วันวิสาขบูชา
   ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
   ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
   ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ และระดับ ปวช.
   ระดับอุดมศึกษา และระดับ ปวส. // - ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ - //
   ระดับประชาชนทั่วไป


มหาดไทย ดอท คอม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย True Together