เปลี่ยนภาษา : Thai Language English Language
PROGRAM VENUE CONFERENCE SYMPOSIUM CULTURE AND ARTS
 
 
การประชุมวิชาการชาวพุทธนานาชาติ ครั้งที่ ๔
ในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๕๐
๒๖ - ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๐
ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
และศูนย์ประชุมสหประชาชาติ  ถนนราชดำเนินนอก  กรุงเทพมหานคร
 
วันเสาร์ ที่  ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๐
  ๐๘.๐๐  น. ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางถึงหอประชุมพุทธมณฑล
  ๐๘.๑๕  น. สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เดินทางถึงพุทธมณฑล
  ๐๘.๓๐  น. ผู้นำชาวพุทธเข้าสู่หอประชุมตามลำดับประเทศ
- ฉายวีดีทัศน์
  ๐๘.๔๕  น. สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เดินทางถึงหอประชุมพุทธมณฑล
- คณะกรรมการจัดงานถวายการต้อนรับ และนำเข้าสู่หอประชุมพุทธมณฑล
- จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
-  พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก กล่าวถวายรายงาน
- สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช กล่าวสัมโมทนียกถา
- สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเดินทางกลับ
  ๐๙.๓๐  น. พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก กล่าวต้อนรับ
  ๐๙.๔๕  น. สุนทรพจน์และสาส์นจากพระสังฆราช ประมุขสงฆ์ และผู้นำชาวพุทธ
  ๑๑.๓๐  น. ฉันภัตตาหารเพล และรับประทานอาหารกลางวัน
  ๑๓.๐๐  น. พร้อมกันที่หอประชุมพุทธมณฑล
- เจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา
- นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รองนายกรัฐมนตรี เดินทางถึงหอประชุมพุทธมณฑล
  ๑๔.๐๐  น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จพระดำเนินถึงหอประชุมพุทธมณฑล
- นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รองนายกรัฐมนตรี และคณะกรรมการจัดงานเฝ้ารับเสด็จฯ
- ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รองนายกรัฐมนตรี กราบบังคมทูลถวายรายงาน
- ทรงมีพระดำรัสเปิดการประชุม
- เสด็จพระดำเนินกลับ
  ๑๕.๐๐  น. นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวสุนทรพจน์
  ๑๕.๒๐  น. สุนทรพจน์และสาส์นจากพระสังฆราช ประมุขสงฆ์ และผู้นำชาวพุทธ
  ๑๗.๐๐  น. ถ่ายภาพหมู่
วันอาทิตย์ ที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
  ๐๘.๐๐  น. ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางถึงศูนย์ประชุมสหประชาชาติ
  ๐๘.๓๐  น. เจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา
  ๐๘.๔๐  น. ต้อนรับบุคคลสำคัญ
- พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี
- เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ หรือผู้แทน
- เลขาธิการองค์การยูเนสโก หรือผู้แทน
- เลขาธิการบริหารองค์การสหประชาชาติ สำนักงานภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก
  ๐๙.๐๐  น. พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก กล่าวต้อนรับ
- นายคิม ฮัก สุ เลขาธิการบริหารสำนักงานภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก อ่านสารของเลขาธิการบริหารองค์การสหประชาติ และกล่าวต้อนรับ
- เลขาธิการองค์การยูเนสโก หรือผู้แทนกล่าวสุนทรพจน์
  ๐๙.๓๐  น. พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี กล่าวสุนทรพจน์
  ๑๐.๐๐  น. สุนทรพจน์และสาส์นจากผู้นำประเทศต่าง ๆ
  ๑๐.๔๕  น. ปาฐกถา เรื่อง ?พระพุทธศาสนากับธรรมาภิบาล? โดย  พระวิสุทธิสังวรเถร (ท่านพรหมวังโส)  ประเทศออสเตรเลีย
  ๑๑.๓๐  น. ฉันภัตตาหารเพล/ รับประทานอาหารกลางวัน
  ๑๓.๐๐  น. อภิปราย เรื่อง ?พระพุทธศาสนากับธรรมาภิบาลและการพัฒนา? โดย
(๑) ศาสตราจารย์ ดร.เอียน แฮริส                         ประเทศอังกฤษ
(๒) ศาสตราจารย์ ดร.โอลิเวอร์ อภัยนายกะ            ประเทศศรีลังกา
(๓) นางโคลดิน ชิโนดะ                                       ประเทศฝรั่งเศส
(๔) นายพัลลภ  ไทยอารี                                     ประเทศไทย      
ดำเนินการโดย ดร.พระชิ มิ่ง ยี่                              ประเทศสิงคโปร์
  ๑๖.๐๐  น. เดินทางไปพุทธมณฑลเพื่อชมการแสดงทางวัฒนธรรม
  ๑๗.๐๐  น. เลี้ยงรับรอง
  ๑๘.๓๐  น. การแสดงศิลปวัฒนธรรม ?วิสาขปุรณมีบูชา ๘๐ พรรษามหาราชผู้ทรงธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง?                                    
วันจันทร์ ที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
  ๐๘.๐๐  น. ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางถึงศูนย์ประชุมสหประชาชาติ
  ๐๘.๓๐  น. เจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา
  ๐๘.๔๕  น. กล่าวสุนทรพจน์และอ่านสารจากประมุขสงฆ์และผู้นำองค์กรทาง พระพุทธศาสนาในประเทศต่างๆ
  ๑๐.๐๐  น. ปาฐกถา เรื่อง ?พระพุทธศาสนากับธรรมาภิบาลและการพัฒนา? โดย ท่านติช นัท ฮันห์  ประเทศฝรั่งเศส
  ๑๑.๓๐  น. ฉันภัตตาหารเพล และรับประทานอาหารกลางวัน
  ๑๒.๓๐  น. ถ่ายภาพหมู่
  ๑๓.๐๐  น. ประชุมกลุ่มประกอบด้วย
กลุ่มที่ ๑ เรื่อง พระพุทธศาสนากับธรรมาภิบาล
กลุ่มที่ ๒ เรื่อง  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่
กลุ่มที่ ๓ เรื่อง  การอนุรักษ์และส่งเสริมพุทธศิลป์
กลุ่มที่ ๔ เรื่อง กรรมฐานในพระพุทธศาสนากับการพัฒนามนุษย์     
กลุ่มที่ ๕ เรื่อง สัมมนามหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา
กลุ่มที่ ๖ เรื่อง  ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ด้านพระพุทธศาสนา
  ๑๖.๓๐  น. เดินทางจากศูนย์ประชุมสหประชาชาติไปที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาส ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
วันอังคาร ที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
  ๐๘.๐๐  น. ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางถึงศูนย์ประชุมสหประชาชาติ
  ๐๘.๓๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เพื่อสันติภาพโลก
  ๐๙.๓๐  น. รายงานการประชุมกลุ่มย่อย
ดำเนินการโดย พระติช กวง บา  ประเทศออสเตรเลีย
  ๑๑.๓๐  น. ฉันภัตตาหารเพล และรับประทานอาหารกลางวัน
  ๑๓.๐๐  น. กล่าวสุนทรพจน์ โดย ประมุขสงฆ์และผู้นำองค์กรทางพระพุทธศาสนา
  ๑๕.๐๐  น. ประกาศปฏิญญากรุงเทพ และประกาศข้อตกลงมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา
- พระธรรมโกศาจารย์      อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก กล่าวขอบคุณ
  ๑๕.๓๐  น. สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช กล่าวอนุโมทนากถาและกล่าวปิดการประชุม
  ๑๖.๐๐  น. เดินทางไปร่วมประกอบพิธีธรรมยาตรา และเวียนเทียน
ณ ลานหน้าองค์พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์  พุทธมณฑล
 วันพุธ ที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
  ๑๐.๐๐ น. รัฐบาลเลี้ยงรับรองผู้นำทางศาสนาประเทศต่างๆ จำนวน ๒๕๐ รูป/คน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
  ๑๕.๐๐ น. ผู้นำและผู้ทรงคุณวุฒิ จาก ๖๐ ประเทศ เข้าพบสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช ที่ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
     
 
Office of Natinal Buddhism Department of Religious Affairs The Government Public relations Department Mahachulalongkornrajavidyalaya University TRUE Visions