เปลี่ยนภาษา : Thai Language English Language
PROGRAM VENUE CONFERENCE SYMPOSIUM CULTURE AND ARTS


 
         Constitution of International Buddhist Universities Association
  The Institutions, whose names are set forth in the First Schedule below, are united in their aspiration to promote the Buddha-Dharma. Building on the great Buddhist heritage of higher education, they are determined to ensure that
Download : Word l PDF
         กฎบัตรสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ
  This international Buddhist community celebrating the United Nations Day of Vesak shall be known as the International Organizing Committee hereinafter is to be referred to as ‘the IOC’ or ‘the organization’
Download : Word l PDF
        หนังสือเวียนแจ้งเพื่อทราบ ฉบับที่ ๑
  ด้วยหนังสือเวียนแจ้งเพื่อทราบฉบับที่ ๑ นี้ เราจะถกอภิปรายตามวัตถุประสงค์ในข้อที่ ๑ สมาชิกภาพ ในข้อที่ ๒ และหน้าที่ในข้อที่ ๓ ของสมาคมมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาที่ถูกนำเสนอขึ้นมานี้อย่างย่อๆ ดังนั้น กระผม จึงขออนุญาตแนะนำรูปแบบการดำเนินการประชุม เพิ่มเติม ...
        หนังสือเวียนแจ้งเพื่อทราบฉบับที่ ๒
  การที่พวกเรามารวมกัน เพื่อถกอภิปรายเรื่องราวเกี่ยวกับ การศึกษาชั้นสูงของชาวพุทธในศตวรรษที่ ๒๑ การศึกษาของชาวพุทธ หมายถึงการศึกษาคุณธรรม จริยธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพระศรีศากยมุนี ที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันการศึกษาชั้นสูง อีกประการหนึ่ง ยังหมายถึง การศึกษาวิชาศีลธรรม, วิชาชีพ, วิทยาศาสตร์, ศิลปะและมนุษยศาสตร์ที่ชาวพุทธควรรับทราบว่าการสัมมนาอภิปรายครั้งนี้ มีทั้งสองประเด็น แม้นว่าจะมีแนวโน้มมากมายที่สนับสนุนในแนวประเด็นแรก เพิ่มเติม ...
 
 


 
Office of Natinal Buddhism Department of Religious Affairs The Government Public relations Department Mahachulalongkornrajavidyalaya University TRUE Visions