หน้าแรก วันวิสาขบูชา เกี่ยวกับวันวิสาขบูชา กิจกรรมวันวิสาขบูชา เอกสารสำคัญ อันเนื่องจากวันวิสาขบูชา คณะกรรมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้องกับวันวิสาขบูชา
 
การสัมมนาเชิญปฏิบัติการผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา
พิธีเปิดการกวนข้าวทิพย
ประมุขสงฆ์และพระเถระผู้ใหญ่ชาวต่างประเทศ ร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา
พิธีบวงสรวงเทพดา
พิธีปล่อยขบวนรถเอกลักษณ์
พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
พิธีรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พิธีเจริญพระพุทธมนต์และแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
พิธีทำบุญตักบาตร วันพุธที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๗
พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณและรางวัล
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและเวียนเทียน
ทอดผ้าป่าสี่มุมเมือง
อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับวัดพระศรีรัตนศาสดาราม


มหาดไทย ดอท คอม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย True Together