หน้าแรก วันวิสาขบูชา เกี่ยวกับวันวิสาขบูชา กิจกรรมวันวิสาขบูชา เอกสารสำคัญ อันเนื่องจากวันวิสาขบูชา คณะกรรมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้องกับวันวิสาขบูชา
 
  สมุดภาพพุทธประวัติสำหรับเยาวชน :: The Life of the Lord Buddha
    
เป็นสมุดภาพพุทธประวัติของคณะกรรมการส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม ในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งจัดพิมพ์เผยแพร่เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๓๐
          สมุดภาพ ส่วนที่ ๑
          สมุดภาพ ส่วนที่ ๒
          สมุดภาพ ส่วนที่ ๓


มหาดไทย ดอท คอม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย True Together