หน้าแรก วันวิสาขบูชา เกี่ยวกับวันวิสาขบูชา กิจกรรมวันวิสาขบูชา เอกสารสำคัญ อันเนื่องจากวันวิสาขบูชา คณะกรรมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้องกับวันวิสาขบูชา
 
ที่มาของข้อมูล :
สมุดภาพพุทธประวัติสำหรับเยาวชน
คณะอนุกรรมการส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม

พระพุทธบิดาและพุทธมารดาในพิธีอภิเษกสมรส
The Royal Wedding
พระนางมหามายาทรงพระสุบิน
Queen Mahamaya's Dreamเจ้าชายสิทธัตถะประสูติ

Prince Siddhattha's Birthเจ้าชายทรงอภิเษกสมรส
The Prince's marriageเสด็จประพาสพระราชอุทยาน
On Royal Park Toursมหาภิเนษกรมณ์ (การเสด็จออกผนวช)
The Great Renunciationเจ้าชายทรงตัดพระเมาลี
The Prince Had His Hair Cut offทรงแสวงหาโมกขธรรม คือความหลุดพ้น
In Search of Salvationเจ้าชายทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา
The Practice of Austeritiesพิณสามสาย
The Harp of Three Stringsพระกระยาหารก่อนตรัสรู้
The Meal Before Enlightenmentทรงลอยถาด

The Prince Dropped down the Vessel

[ หน้าแรก l 2 l 3 ]

มหาดไทย ดอท คอม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย True Together