หน้าแรก วันวิสาขบูชา เกี่ยวกับวันวิสาขบูชา กิจกรรมวันวิสาขบูชา เอกสารสำคัญ อันเนื่องจากวันวิสาขบูชา คณะกรรมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้องกับวันวิสาขบูชา
 
ที่มาของข้อมูล :
สมุดภาพพุทธประวัติสำหรับเยาวชน
คณะอนุกรรมการส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม
การตรัสรู้ (คือรู้แจ่มแจ้ง)
The Enlightenmentธิดาพญามาร
The Devil's Daughtersพญานาค ชื่อ มุจลินท์
Mucalinda, the Serpent Kingอุบาสกคู่แรก
The First Two Lay Followersทรงแสดงปฐมเทศนา
Preaching the First Sermonเสด็จสู่กรุงกบิลพัสดุ์
Going to Kapilavastuเสด็จเยือนพระชายา และพระโอรส
Caling on His Wife and Sonพระประยูรญาติเจริญรอยตามพระยุคลบาท
Relatives followed the Lord's Foot-stepsทรงระงับข้อพิพาทเรื่องน้ำของประยูรญาติ
Pacifying His Relatives in the Case of Water-disputeเสด็จออกบิณฑบาตรในกรุงกบิลพัสดุ์
Going out for Food in Kapilavastuถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธบิดา
The Buddha's Father was crematedพระราหุลบรรลุความเป็นพระอรหันต์
Ven.Rahula Attained to Arahatship


[ หน้าแรก l 2 l 3 ]

มหาดไทย ดอท คอม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย True Together