หน้าแรก วันวิสาขบูชา เกี่ยวกับวันวิสาขบูชา กิจกรรมวันวิสาขบูชา เอกสารสำคัญ อันเนื่องจากวันวิสาขบูชา คณะกรรมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้องกับวันวิสาขบูชา
 
ที่มาของข้อมูล :
สมุดภาพพุทธประวัติสำหรับเยาวชน
คณะอนุกรรมการส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม
ทรงแสดงธรรมโปรดพระองคุลิมาล
Preaching Angulimala
ช้างไม่อาจทำอันตรายพระพุทธเจ้า
The Elephant Couldn't Hurt the Buddhaพระโมคคัลลานะถูกประทุษร้าย
Ven.Moggalana Was Hurtพระกระยาหารมื้อสุดท้าย
The Last Meal of the Lord Buddhaการประชวรของพระพุทธเจ้า
The Buddha's Sicknessการปรินิพพาน
Passing Away into Parinibbanaการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ
Cremation of the Buddha's Bodyการแจกพระบรมสารีริกธาตุ
Distribution of His Relics

[ หน้าแรก l 2 l 3 ]

มหาดไทย ดอท คอม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย True Together