ข่าว วิสาขบูชาโลก ปี พ.ศ. ๒๕๔๙

มจร เตรียมจัดงานวิสาขบูชาโลกและเฉลิมพระเกียรติในหลวง ปี ๒๕๕๐31/07/2006
ชุมนุมพุทธศาสนิกชน วิสาขบูชาโลก จีน-ลาว-เวียดนาม ปฏิบัติธรรมที่พุทธมณฑล12/05/2006
ชาวพุทธพร้อมใจทำบุญใน"วันวิสาขบูชา"13/05/2006
45 ผู้นำชาวพุธถวายพระพร ?ในหลวง?12/05/2006
ผู้นำชาวพุทธต่างประเทศเดินทางกลับ12/05/2006
สรุปแถลงการณ์ร่วมที่ประชุมชาวพุทธนานาชาติ11/05/2006
รายงานพิเศษ : ชาวพุทธนานาชาติ ร่วมฉลอง "วิสาขบูชขาโลก" ในไทย11/05/2006
ผู้เข้าร่วมการประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ที่ยังไม่กลับประเทศ ...11/05/2006
ที่ประชุมชาวพุทธนานาชาติ รายงาน ผลการประชุมตลอด 3 วันที่ผ่านมา เน้นนำหลักธรรมไปใ...11/05/2006
สรุปการประชุมชาวพุทธนานาชาติวันสุดท้าย ออกอากาศภาค 12.00 น.10/05/2006
ผู้นำชาวพุทธเกาหลี เสนอ พุทธมณฑล เป็นศูนย์กลางในการอบรม นักเผยแผ่พระพุทธศาสนา พร...10/05/2006
ที่ประชุมชาวพุทธนานาชาติ รายงานผลการประชุมตลอด 3 วันที่ผ่านมา เน้นนำหลักธรรมไปใช...10/05/2006
สรุปการประชุมชาวพุทธนานาชาติวันสุดท้าย10/05/2006
ประชุมชาวพุทธนานาชาติ รายงาน ผลการประชุมตลอด 3 วันที่ผ่านมา เน้นนำหลักธรรมไปใช้ใ...09/05/2006
ผู้นำชาวพุทธถกวันวิสาขะโลก08/05/2006
รายงานการประชุมชาวพุทธนานาชาติ ?เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลกครั้งที่ ๓? ภ...08/05/2006
สรุปการประชุมชาวพุทธนานาชาติวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๙ (วันที่ ๑) หอประชุมพุทธมณฑล08/05/2006
การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันที่ 3 ประชาชน ยังให้ความสนใจเดินทางมาร่วม...08/05/2006
ที่ประชุมชาวพุทธนานาชาติ ยกย่องสังคมไทยเป็นสังคมแห่งสันติภาพ08/05/2006
ที่ประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ประจำปี 2549 ที่หอป...08/05/2006
สมเด็จพระพุทธาจารย์ เน้นย้ำความสามัคคีหมู่คณะสงฆ์ในการจรรโลงพระพุทธศาสนาไปยังพลโ...08/05/2006
ประชุมชาวพุทธนานาชาติในช่วงเช้ามีความเห็นให้ทุกฝ่ายระดมความคิด เพื่อเผยแผ่พระพุท...08/05/2006
การประชุมชาวพุทธนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชาโลกวันที่ 2 เริ่มขึ้นแล้ว08/05/2006
พระธรรมโกศาจารย์ ย้ำต่อที่ประชุมให้นำหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาใช้ในก...08/05/2006
สรุปการประชุมวันวิสาขบูชาโลก วันที่ 2 ภาค 12.00 น.08/05/2006
"สุวัจน์" เชื่อ ผลจากการประชุมชาวพุทธนานาชาติ จะนำไปสู่สันติภาพของโลกได้08/05/2006
ที่ประชุมชาวพุทธนานาชาติ ยกย่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นต้นแบบของกษัตริย์...08/05/2006
พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ พระดำรัสว่าผู้ที่ศึกษาและปฏิบัติตามหลักธรรมจะมีค...08/05/2006
รองนายกรัฐมนตรี ขอบคุณผู้นำศาสนาทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่อ...08/05/2006
พระธรรมโกศาจารย์ ชี้วันวิสาขบูชาโลกรวมชาวพุททั่วโลกเป็นหนึ่งเดียว08/05/2006
ผู้นำชาวพุทธ ๔๕ ประเทศร่วมฉลองเทศกาลวิสาขบูชาและเฉลิมฉลองครองราชย์ ๖๐ ปีในหลวง07/05/2006
มจร.ร่วมจัดงานวิสาขบูชายิ่งใหญ่03/05/2006
เทิดไท้ มหาราชผู้ทรงธรรม02/05/2006
ทูตพระพุทธศาสนา ชวนเยาวชนเข้าวัดทําบุญวันวิสาขบูชา01/05/2006
ผู้นำขาวพุทธทั่วโลกร่วมกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติ29/04/2006
รัฐบาลร่วมกับคณะสงฆ์เตรียมพร้อมจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาโลก29/04/2006
รองนายกรัฐมนตรีนัดประชุมเตรียมต้อนรับประมุขสงฆ์และผู้นำ22/04/2006
ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ปี ๒๕๔๙28/03/2006
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำทีม42 ประเทศ จัดงานวันวิสาขบูชาโลก ปี 254906/04/2006